GDPR

Informace pro klienta advokátní kanceláře

Správce osobních údajů:

ADK advokátní a daňová kancelář s.r.o.
se sídlem Anny Letenské 34/7, Praha 2
IČ 083 09 493
spisová značka C 316686 vedená u Městského soudu v Praze

Právní základ pro zpracování

 • Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb

Účel zpracování

Vypracování smluvní dokumentace na základě uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb, poskytování poradenství či zastupování v soudním či správním řízení.

Příjemci osobních údajů

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • Ostatní účastníci právního jednání (např. při vypracování smluvní dokumentace ostatní účastníci takové smlouvy)
 • Poskytovatelé údržby informačního systému
 • Účetní
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou pro to splněny podmínky a klient o to požádá.
Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci nebo, pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Informace pro klienta účetní kanceláře

Správce osobních údajů:

ADK účetní a daňová kancelář s.r.o.
se sídlem Jiřího Purkyně 319/30, Hradec Králové
IČ 08309621
spisová značka C 44162 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Právní základ pro zpracování

 • Uzavření smlouvy o poskytování účetních služeb

  Účel zpracování

  Vedení účetnictví, daňové evidence či mzdové agendy.

  Příjemci osobních údajů

  • Orgány veřejné moci (zejm. správní orgány)
  • Poskytovatelé údržby informačního systému
  • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

  Doba zpracování osobních údajů

  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

  Práva klienta

  Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
  Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou pro to splněny podmínky a klient o to požádá.
  Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
  Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci nebo, pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
  Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
  V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.